Control Valves

Let's talk about valves

- FOXPAK [DN15-100, ½"-4"]
- FOXTOP [DN 15-300, ½"12"]
- FOXTOP [DVGW - DN 15-150, ½"-6"]
- FOXPLUS [DN 25-300]
- FOXPRO [1"-12" / 1"6"]
- VARICOOL [Rohrleitung DN 150-1000]
- SELFACT [DN 15-200]
- FOXCHEM [DN 25-100]
- FOXFLEX [DN 25-400, 1"-16"]
- LINEARE ANTRIEBE - FOXACT - [Pneumatische Membran-Antriebe]
- LINEAR ACTUATORS - [Elektrische Antriebe]
- DREHANTRIEBE - [Pneumatischer Membran-Schwenkantrieb]
- ROTARY ACTUATORS -[Elektrische Drehantriebe]